Slangen Nieuwsbrief

0

Hoofdredactie

Nieuwsbrief Spinnend web, 5e jaargang nummer 4

“Alle werkelijke leven is ontmoeting”

Martin Buber: Ik en Jij

Dierenwijsheid

Meeting the Snake Mind — Schilderij Robin Stemerding

Nog juist voor de verdere aanscherping van de Lockdown met de sluiting van de Bibliotheken en andere publieke ontmoetingsplekken heeft de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 17 oktober jl in De Bibliotheek van Weesp kunnen plaatsvinden.

De QFWF 2020 Ontmoetingsdag was extra bijzonder: de waarde van levende ontmoetingen des te sterker te kunnen ervaren en daarmee de waarheid van Bubers uitspraak

“Alle werkelijke leven is ontmoeting”.

In klein gezelschap, want niet alle handen en harten die aan het QFWF-storytelling programma bijdragen — net zomin als een aantal vertrouwde gasten — konden aanwezig zijn.

Muziek

De muziek was deze keer digitaal, niet live zoals anders.
Samen met de beeldende kunst vormde dat een bijzonder lint door het programma, startend met een muzikale vertolking van de Vuurvogel van Stravinksy in de uitvoering van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Sankofa vogel is het Adinkrasymbool voor hoop

“The Sankofa bird, which looks back to the past to learn from it …”

Zowel muzikaal, beeldend als filosoferend kwam de betekenis van de vuurvogel in beleving: enerzijds cultureel verschillend — als Garuda, Fenix of Phoenix en Vogel Grijp in Oost en West — anderzijds vergelijkbaar, als symbool van transformatie en als hemelse vogel voor de reis van de ziel na de dood.

Hoe dieren in muziek, beeldende kunst en verhalen wijsheid en kracht belichamen staat centraal in het QFWF-Storytelling programma. Wat de dieren vertolken willen we eigenlijk — afgaande op spreekwoorden en sociale codes zoals ‘zo moedig als een leeuw’, ‘zo gelukkig als een vis in het water’, ‘zo vrij als een vogel’, enz. — ook graag in mensen terugzien.

Nu al 30 dierenverhalen, zowel Nederlands als Engelstalig

Tot nu toe zijn er 30 verhalen uit Oost en West, Noord en Zuid verzameld en naverteld rond de focus ‘elementaire’ wijsheid en kracht van dieren.
Bovendien ontstaat er gelaagdheid in het thema ‘Animal Wisdom’ via de gecreëerde artistieke expressies in het beeldende medium aan de:

 • oosterse (Chinese) verhalen: Caroline Young
 • westerse (Europese) verhalen: Chrisje Ronde
 • zuidelijke (Congolese) verhalen: Louis Van Marissing
 • noordelijke verhalen (inheemse volken van Noord Amerika): Robin Stemerding

De Ontmoetingsdag 2020

De witte slang — tekening Chrisje Ronde

Tijdens de Ontmoetingsdag 2020 is als voorbeeld van een gelaagde her-vertelling “de wijsheid van de slang” als pilot uitgevoerd, onder de noemer “Slangen gif(t): Vier culturele invalshoeken op de slang”.

Op vier verschillende wijzen van presenteren — filosoferend, vertellend, verbeeldend, muzisch en dialogerend — kwam het thema ‘slangengif(t)’ in de beleving: de kracht en wijsheid van de slang blijkt vanuit culturele perspectiefwisseling in de diverse verhalen vooral te wijzen op ‘dubbelzinnigheid’ als kwaliteit.

De slang ‘is’ niet altijd een ‘slecht’ wezen, maar een wezen met gif èn giften: als kenner van goed en kwaad, als wezen met genezende en creatieve zowel als destructieve en dodelijke krachten.

Pilot “de wijsheid van de slang”

Poëtische reflecties als oogst uit de Workshop op de Ontmoetingsdag 2020: een slangengedicht en een Vuurvogel

De gelaagdheid en  transculturele kern van het programma is tot beleving gebracht in twee workshops, een muzikaal lint en een ritueel lint van bezinningsmomenten en ‘entr’actes’.
Aan het einde van de dag werd dit rituele lint ‘ontrold’ door iedereen een reflectie te laten plukken van de gekleurde slangen, die tijdens de dag waren ‘behangen’ met reflecties over dierenwijsheid. Het voordragen van deze poëtische reflecties werkte als klankkast van wat de workshops, de beelden en de muziek hadden opgeroepen.
Zie voor een impressie het QFWF videokanaal.

Een (digitale) interculturele les mede dankzij subsidie!

Het op de Ontmoetingsdag gepresenteerde programma is mede dankzij de toegekende subsidiegelden door het Prins Bernard Cultuurfonds in samenwerking met het fonds voor Zuidoost (Amsterdam) tot stand gekomen.

Het QFWF-storytelling programma

Het doel is het programma als ‘pilot’ verder te ontwikkelen tot educatieve vormen:

 • De eerste workshop — “When Animals Narrate Cultures” — zal als een (digitale) interculturele les aangeboden worden aan scholen en bibliotheken.
 • De tweede workshop — “Animals as Wisdom Seekers” — zal tot een verdiepende module worden uitgewerkt. Deze cirkelt rond de perspectiefwisseling van Oostelijke naar Westelijke, van Noordelijke naar Zuidelijke vertellingen rond steeds dezelfde 5 dieren(groepen).

Door de perspectiefwisseling tussen de verschillende verhalen vanuit het spanningsveld ‘culturele en elementaire’ wijsheid over dieren versus vooringenomenheid en ‘cultural biases’ vorm te geven, ontstaat er een ruimte van verbeelding en reflectie, waarin mensen vrij(er) kunnen worden van de eigen culturele referentiekaders.

Vissen in Oost en West

Links: Botje uit sprookje van Grimm — door Chrisje Ronde
Rechts: Happy Koi — door Caroline Young

De vijf elementen uit het QFWF-Rad van interculturele levenskunst

Vijf aan de vijf elementen gebonden dieren(groepen) staan steeds centraal in de verhalen:

 • dierenwijsheid van de slang — gekoppeld aan het element aarde;
 • vissen — in het water;
 • vogels — in de lucht;
 • katachtigen (tijger, leeuw, zeeleeuw) — geassocieerd met het element vuur; en
 • fabeldieren (draak, vogel Grijp, Sninniq, spinnengeest/ talking drum) — als wezens die aan het vijfde element, de ether, zijn verbonden.

De artistiek verbeelde dieren uit de verhalen figureren — door de perspectiefwisseling in het QFWF-storytelling programma — als leermeesters van elementaire en interculturele levenskunst.
Ze worden steeds bezien vanuit vier culturele regio’s uit Oost, West, Noord en Zuid: het culturele perspectief van Chinese mythologie, Europese (Germaanse) sprookjes, mythen van de inheemse volken van Noord-Amerika en volksverhalen uit Congo.

Het toekomstperspectief

Met nog andere kunstvormen — zoals dans, digitale en kunstbeelden, spel en theater — zal het QFWF-storytelling programma verder worden ontwikkeld. Door Animal Wisdom aldus kunstzinnig, gelaagd en pluriform te vertolken ontstaat er speelruimte voor een ‘Animal Wisdom Game’, wat tijdens de Ontmoetingsdag 2021 zal worden gepresenteerd.

Interesse hierin te participeren? 
Meld je aan!

Nieuws van het Wijsheidsweb

Er verschijnen met regelmaat nieuwe Redactionele pagina’s, Wijsheden en Forumberichten — ook in de Engelse taal: inmiddels bijna 150 Engelstalige bijdragen!

Het Wijsheidsweb is bijna 3 jaar jong! Met:

Doneren aan de QFWF? Heel graag!
Zie: donaties

Quintessence

Sculptuur van de Zuidelijke spin — door Louis Van Marissing

De wijsheid van de spin…

“Trots zijn op je afkomst hangt niet af van materieel bezit maar van spirituele rijkdom.”

Uit: de Congo Tale “The Sacred Talking Drum and the Spider”, oorspronkelijk verteld door Mrs. Annie Lydie Idime in Mbomo
Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie