Gebruik van het Rad

Hoofdredactie

Het Rad maakt zichtbaar hoe culturele wegen tot wijsheid gezien kunnen worden als vormen van interculturele levenskunst: door naar buiten toe aan de periferie aandacht te schenken aan verschillen (culturele diversiteit) en naar het centrum toe, gericht op verbinding van binnenuit, transculturele waarden zoals ‘compassie’.

De verwantschap en verschillen vallen te ont-dekken, al wandelend langs de elementaire velden en wegen door inzichten te plukken en vormen van praxis te beoefenen. Deze kunnen in de context van een multiculturele wereld worden herontdekt en gebricoleerd hoe het goede samenleven te bevorderen in een ontwikkeling van multi- naar inter- naar transculturele levensvormen; en weer terug naar de schoonheid van culturele diversiteit.

De symbolen van het Rad

Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken verzameld en via het Rad van interculturele levenskunst op een bijzondere en symbolische manier gepresenteerd.

Het Rad van interculturele levenskunst is in drie lagen opgebouwd

 • Laag 1: de vijf elementaire velden tot wijsheid
 • Laag 2: de zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid
 • Laag 3: de zes dimensies

De symbolen van laag 1: de vijf elementaire velden van wijsheid

Het Rad van interculturele levenskunst schetst de symbolische ordening van de vijf elementaire velden van wijsheid naar de vijf elementen:
 • Aarde — het oog — symbool van natuurlijke verbondenheid en lijfelijk, geaard presentzijn
 • Water — het hart — symbool van liefdevol meanderen met de natuurlijke stromen en tegenstromingen
 • Lucht — het hoofd (spiraal) — symbool van ademhaling, afstemming binnen en buiten, inzicht en aandachtig zijn
 • Vuur — de hand — symbool van offeren, transformatie en handelend veranderen
 • Ether — de quintessence (lemniscaat) — symbool van het samenspel van de vier elementen, van alchemie en ontmoetingen, verbindingen en breuken
De vijf elementaire velden worden visueel met een eigen pictogram weergegeven.
de vijf elementaire velden
In het Rad zijn de vijf elementaire velden als volgt geordend:
het rad met de vijf elementaire velden

De symbolen van laag 2: de zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid

Het Rad van interculturele levenskunst schetst de symbolische ordening naar zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid
 • De vier elementaire velden — aarde, water, lucht en vuur — symboliseren de elementaire (natuurlijke en culturele) voorwaarden voor het ontwikkelen van wijsheid in de vier windrichtingen van de wereld, elk met drie groepen van (inter)culturele wegen.
 • Het vijfde elementaire veld — ether — symboliseert in het centrum de plaats van ontmoetingen tussen culturen met raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen tijdperken.
De zestien (inter)culturele wegen naar wijsheid zijn per elementair veld gegroepeerd. Ze worden met een eigen pictogram weergegeven.

De wijsheidswegen in het elementaire veld aarde

aarde wegen in het Rad

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘aarde’ zijn vooral te herkennen aan aardse en geaarde vormen van wijsheid, die uiting geven aan natuurlijke verbondenheid met alle levende wezens, met het oog op wederkerigheid in relaties en het volgen van de natuur.

Het ‘veld’ aarde duidt zowel individuele en interculturele expressievormen van wijsheid aan als in een symbolische zin drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan traditioneel vanuit natuurlijke verbanden levende volkeren:
Afrikaanse; Indiaanse; en Aboriginal, Maori en andere inheemse volkeren uit Oceanië.

aarde wegen

De wijsheidswegen in het elementaire veld water

water wegen in het Rad

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘water’ zijn vooral te herkennen aan natuurlijke (tegen)beweging en kosmische wetten volgende vloeibare en gestolde leefwijzen, zowel individuele en als cultuurhistorische tradities als zich ontwikkelende interculturele expressievormen van meanderende wijsheid.

Het ‘veld’ water vertegenwoordigt de symbolische aanduiding voor drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan natuurlijke (tegen) beweging en kosmische wetten volgende meanderende leefwijzen: 
Confuciaanse; daoïstische; en soefi stromingen.

water wegen

De wijsheidswegen in het elementaire veld lucht

lucht wegen in het Rad

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘lucht’ zijn vooral te herkennen aan een wijze van ritmische afstemming: ‘zo boven zo beneden’ en als een voortgaande ont-wikkeling van binnen naar buiten en vice versa.

Die symbolische betekenis van het ‘veld’ lucht verwijst zowel naar individuele en interculturele expressievormen van wijsheid, als naar drie groepen met cultureelhistorisch ingebedde vormen. Deze zijn vooral ontleend aan de op paden van inzicht en adem gebaseerde tradities:
boeddhistische, advaita vedanta; gnosis en mystieke; Germaanse, Keltische en Noordse perspectieven.

lucht wegen

De wijsheidswegen in het elementaire veld vuur

vuur wegen in het Rad

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘vuur’ zijn karakteristiek voor vormen van wijsheid, waarin de betekenis van het vuur en de strijd tussen goed en kwaad, offers en transformatie een belangrijke rol spelen.

Het ‘veld’ vuur verwijst symbolisch zowel naar individuele en interculturele expressievormen van wijsheid als naar drie cultuurhistorisch ingebedde wegen tot wijsheid.
Deze zijn vooral karakteristiek voor religieuze en spirituele tradities, waarin de betekenis van het vuur een belangrijke rol speelt:

animistisch-sjamanistische; hindoe; en monotheïstische — zoroastrische, joodse, christelijke en islamitische — richtingen.

vuur wegen

De wijsheidswegen in het etherveld

ether in het Rad

Het ‘etherveld’ verwijst naar het gegeven dat de zoektocht naar wijsheid — hoewel cultureel verschillend en kleurrijk vormgegeven — in alle culturen voorkomt en gevoed wordt door:
ontmoetingen tussen culturen; en profiel krijgt door raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen tijdperken.

ether veld
In het Rad van interculturele levenskunst zijn de vijf elementaire velden en de zestien (inter)culturele wegen als volgt geordend:
het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegen

Via zes dimensies wordt op gelaagde wijze aandacht gegeven aan de interculturele betekenis en cultuurhistorische herkomst van wijsheidstradities.

 • visies, filosofie
 • verhalen, mythen
 • rituelen, ritualiteit
 • symbolen, symboliek
 • praxis, ambachten en kunsten
 • maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving.
De zes dimensies worden met een eigen pictogram weergegeven.
de zes dimensies

Het complete Rad

 • de vijf elementaire velden,
 • de zestien (inter)culturele wegen

en

 • de zes dimensies
vormen met elkaar het complete Rad van interculturele levenskunst.

het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegen

het complete Rad van interculturele levenskunst
2019-07

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,