Quest 1: Het Wijsheidsweb

Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities. Dat doet zij via drie Quests.

Drie Quests for wisdom

  • Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  • Quest 2 — een Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  • Quest 3 — levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal.

Het Wijsheidsweb is een forum voor interculturele levenskunst

waar waarden van inclusie en de schoonheid van veelkleurige culturen en het anders zijn, centraal staan.

Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken verzameld en op een bijzondere symbolische manier gepresenteerd.
Het verzamelen, ordenen, ontwikkelen en presenteren — via het Rad van interculturele levenskunst — gebeurt in die zin op een heel eigen wijze, nadrukkelijk onderscheiden en anders opgepakt dan bijv. Wikipedia en andere (open source) encyclopedieën dit doen.

Daarmee wil de QFWF bijdragen aan interculturele verbindingen vanuit het besef dat deze:

  • groeien door historisch bewustzijn van de wortels van culturen,
  • gedijen bij interesse voor andere culturen en wijsheidstradities en
  • vrucht dragen door ontmoetingen en kruisbestuivingen.

Het Wijsheidsweb groeit organisch met een rijk palet aan filosofische, kunstzinnige en spirituele expressie en reflecties, die het Rad van interculturele levenskunst concretiseren.
Dat gebeurt dankzij de inbreng van diverse QFWF-auteurs[1].

Het Wijsheidsweb is pragmatisch ingedeeld

Wijsheidstradities en levenskunst

De QFWF beschouwt praktijken en visies, kunsten en ambachten — van (inter)culturele filosofische, kunstgeoriënteerde, religieuze en spirituele aard — als wijsheidstradities en vormen van levenskunst.

Wijsheid wordt door culturele gemeenschappen van generatie tot generatie overgeleverd in de vorm van oorsprongs-, goden- en heldenverhalen, gezegden en spreuken, symboliek en rituelen, kunsten en ambachten, filosofische beschouwingen en meditatieve praktijken.

Wijsheidstradities en vormen van levenskunst zijn te vinden in alle culturen en zijn soms te verbinden aan auteurs, filosofen of religieuze meesters. Veelal gaat het om anoniem blijvende, slechts deels historisch en cultureel nader te duiden mondelinge en schriftelijke tradities.

Wijsheidstradities staan vanaf de eerste contacten tussen culturen — door volksverhuizingen en handelsbetrekkingen — in een intercultureel krachtenveld.
Nu eens worden er vergezichten en nieuw land ontdekt in de spiltijd, tijdens breukvlakken in de geschiedenis — dan weer verdwijnen er eilanden van (historische, culturele, spirituele) wijsheid, kunst en kennis in de oceaan van onwetendheid.
Daarmee zijn wijsheidstradities in voortdurende ontwikkeling en wij met hen. Het kloppende hart van wijsheid bevindt zich tussen (inter)culturele stromingen.

Om oog te krijgen voor breukvlakken in de geschiedenis, spanningsvelden en stromingen tussen culturen en deze dynamiek als ontwikkeling van interculturele wijsheid te kunnen gebruiken, hebben we een meervoudig kompas nodig. Een kompas dat geijkt is op historische, maatschappelijke en culturele gelaagdheid.
Het Rad van interculturele levenskunst en het Wijsheidsweb beogen samen met de Gulden Snede van educatief materiaal en het Interculturele Rad van Dieren Wijsheid die kompasfunctie te vervullen. Hoe divers religieuze en spirituele stromingen, filosofische, kunst- en wijsheidstradities ook zijn, als historisch gewortelde, interculturele vormen van levenskunst kunnen ze levensoriëntatie bieden voor het leven in de kosmopolis.
Uiteindelijk vergt wijsheid een innerlijke verbondenheid van een individu met overgeleverde kennis en praktijken. Het raadplegen van het Wijsheidsweb doet daarmee een appèl op de ontwikkeling van het innerlijk kompas van de gebruikers …

Elementaire indeling van het Wijsheidsweb

Om het Wijsheidsweb vorm te geven, maakt de QFWF gebruik van de symbolische indeling van het Rad van interculturele levenskunst: met vijf elementaire velden, zestien wijsheidswegen en met zes dimensies.

update 2022-03

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld